Felanmälan

Här hittar du information om hur du går tillväga för att göra en felanmälan i en bostad köpt av ALM Bostad, Småa, Järntorget och Abacus.

Du hittar även information om hur du ska agera om ett akut fel uppstår i din bostad, samt hur du felanmäler dina vitvaror. Information gällande garantier hittar du i din Drift- och Skötselpärm samt i dina köpehandlingar.

Tänk på!
Om det har gått mer än 5 år sedan vi slutbesiktigade den sista bostaden i området så finns vissa restriktioner i garantins omfattning. För dessa projekt ansvarar totalentreprenören för väsentliga fel som framträder efter sista garantitidens utgång (år 6-10), om felet visar sig ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Det åligger beställaren (bostadsrättsförening eller äganderättsinnehavare) att bevisa att det är ett fel som beror på vårdslöshet.

Om projektet är över 10 år gammalt har samtliga garantier förfallit och totalentreprenören har därmed inte längre något ansvar för fastigheten.

 

Boende i bostadsrätt

Bor du i bostadsrätt gör du din felanmälan till föreningens styrelse alternativt fastighetsskötare. Styrelsen avgör sedan om anmälan ska till föreningens fastighetsskötare eller till fastighetens totalentreprenör för åtgärd.

Styrelse i bostadsrätt

Som representant i bostadsrättsföreningens styrelse avgör du om en inkommen anmälan ska till föreningens fastighetsskötare eller till fastighetens totalentreprenör för åtgärd. Vi har olika totalentreprenörer i våra projekt, där information om vilken entreprenör som byggt just er fastighet finns angivet i de handlingar som överlämnades i samband med att föreningen övertogs av de boende.

Boende i äganderätt

Bor du i äganderätt gör du din felanmälan direkt till fastighetens totalentreprenör för åtgärd. Vi har olika totalentreprenörer i våra projekt, där information om vilken entreprenör som byggt just din fastighet finns angivet i de handlingar som överlämnades i samband med tillträdet av bostaden. För äganderätter regleras garantier i köpe- och entreprenadavtalet.

Akuta fel

Ibland inträffar en akut händelse eller skada som snabbt måste stoppas för att inte förvärra en uppkommen situation. Det kan exempelvis vara vatten som läcker.

Om det är vatten som läcker och måste stoppas rekommenderas att du som köpare kontaktar kommunens jourpersonal via kommunens jourtelefon så att det inkommande vattnet kan stängas av för att kunna begränsa skadans omfattning. Alternativt kontaktar du en jour för hjälp i det akuta skedet.

När det akuta skedet är över måste skadan anmälas till det egna hemförsäkringsbolaget. Efter inflyttning har egendomen övergått till dig som köpare och därmed ska skadan hanteras på den egna hemförsäkringen. Även utredningsplikten för att ta fram uppgifter på vad som orsakat skadan ligger på dig som köpare. Du som köpare ska hantera eventuella räddningskostnader och merkostnader genom din egen hemförsäkring (ex ta in på hotell), denna kostnad kommer sedan ditt försäkringsbolag att vilja kräva byggherrens försäkringsbolag på, beroende på vad som har orsakat skadan.

Kontakta även omedelbart oss och informera om vad som har hänt genom att göra en felanmälan.

Felanmälan för vitvaror

Felanmälan av vitvaror ska ske direkt till vitvaruleverantören,. Du hittar information och kontaktuppgifter i din bostads drift och skötselpärm som du fick i samband med ditt tillträde.

Felanmälan – Electrolux
Tala om att du köpt en bostad av ALM Bostad / Småa / Järntorget / Abacus och uppge det referensnummer som står på det garantibevis som utfärdats av Elextrolux. Garantibeviset sitter antingen i din drift och skötselpärm eller så kan du ladda ner det via din bostadsrättsförenings hemsida.
Telefon: 0771-76 76 76

Felanmälan – Siemens
Tala om att du köpt en bostad av ALM Bostad / Småa / Järntorget / Abacus och uppge E-numret och FD-numret på den vitvara du ska felanmäla. Numren finns på produktens typskylt.
Telefon: 0771-19 55 00

Felanmälan – Annan leverantör
Har du vitvaror från en annan leverantör än ovan nämnda så finns mer information om hur du går tillväga med din felanmälan i din drift och skötselpärm, alternativt på din bostadsrättsförenings hemsida.

Frågor kring installation

Om du har frågor kring installation och montage av en vitvara och/eller uppvärmningssystem (exv frånluftsvärmepump) ska i första hand det installationsföretag som finns angiven i din Drift- och Skötselpärm kontaktas.

ALM Bostad

Om annan information inte har tillhandahållits gäller nedan:

 • Boende i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till föreningens styrelse
 • Styrelsen i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till totalentreprenör

Småa

Felanmälan för bostäder tillträdda från 2019 och framåt gäller nedan, om inte annan information har tillhandahållits:

 • Boende i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till föreningens styrelse
 • Styrelsen i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till totalentreprenör
 • Äganderätt: Felanmälan sker till totalentreprenör

Är bostaden tillträdd innan 2019 sker felanmälan här.

Järntorget

Felanmälan för bostäder tillträdda från 2022 och framåt gäller nedan, om inte annan information har tillhandahållits:

 • Boende i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till föreningens styrelse
 • Styrelsen i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till totalentreprenör
 • Äganderätt: Felanmälan sker till totalentreprenör

Är bostaden tillträdd innan 2022 sker felanmälan här.

Abacus

Felanmälan för bostäder tillträdda från 2022 och framåt gäller nedan, om inte annan information har tillhandahållits:

 • Boende i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till föreningens styrelse
 • Styrelsen i bostadsrättsförening: Felanmälan sker till totalentreprenör
 • Äganderätt: Felanmälan sker till totalentreprenör

Är bostaden tillträdd innan 2022 sker felanmälan här.