Gunsta

  • Planeringsfas
  • Produktionsstart
  • Projekt färdigställt

villor, par- och radhus kring lummig dalgång för rekreation

I det nya bostadsområdet Gunsta, strax öster om Uppsala, kommer vi att bygga hundratalet bostäder fördelat på Friliggande hus samt par-kedje- och radhus.

Det nya bostadsområdet kommer att bestå av ca 100 småhur fördelade på radhus, parhus och friliggande villor som har naturen runt knuten. Bebyggelsen är varierad, i södra delen ligger Kanthusen, kedjehus placerade på höjden som anpassas till den kuperade terrängen och blickar ut över en dålgång. Tanken är att dalgången ska bevaras och bli ett samlat grönområde för umgänge och spontanidrott. Längre upp på höjderna ovanför Kanthusen ligger Utsiktshusen, parhus som är placerade på högsta punkterna i området på var sida om parkstråket och kommer vara synliga från delar av närområdet och få fin utblick över området. Längs med den södra trädgårdsstadsgatan placeras radhus fördelade om cirka fyra till fem bostadsenheter på vardera sida av gatan. Radhuslängorna blandas med gemensamma bostadsparkeringar och miljöhus. I områdets ytterkanter som har lite större tomter och glesare bebyggelse än övriga området uppförs fristående småhus.

Visionen är att ta tillvara på värdefull naturmiljö, anpassa bostäderna efter terrängen samt skapa naturliga mötesplatser i området.

Om området

Området ligger beläget i ett kuperat skogsbeklätt landskap med närhet till Uppsalas öppna dalgångar med åker- och betesmark. Områdets främsta kvaliteter är närheten till den omgivande naturen och områden för rekreation och friluftsliv. I närområdet ligger bl a det kulturhistoriskt intressanta sommarnöjet Marielund, Linnéstigar och utflyktsmål som Fjällnora och sjön Trehörningen.

I det angränsande bostadsområdet Bärby äng finns en tågstation för Lennakatten, Uppsalas museijärnväg från tidigt 1900-tal, med dagliga turer till Uppsala, Marielund eller Lenna.

Området ligger ca 6 km öster om Uppsala stad med välordnade cykelvägar till centrum och med närhet till påfart till E4.

Bilder

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I närheten