Skärholmsdalen

Ett fantastiskt läge invid Sätraskogens naturreservat och SKHLM

I december 2015 beslutade Stockholms stad att påbörja arbetet med Fokus Skärholmen, vilket Skärholmsdalen är en del av. Stadens avsikt är att tillföra stadsdelen minst 4 000 bostäder och förbättrade stadskvalitéer. Fokus Skärholmen har även ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för social hållbarhet.

Skärholmsdalen syftar till att utveckla del av Skärholmsvägen till en stadsgata med bebyggelse, stärka kopplingarna till Sätra och öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. Syftet är också att utveckla parkmiljöer samt förtydliga entréer och stråk till Sätraskogens naturreservat. Den föreslagna bebyggelsen utgör en ny årsring i centrala Skärholmen och karaktäriseras av terränganpassad bebyggelse som klättrar längs berget.

Vår markanvisning beräknas omfatta cirka 14 000 kvm BTA ovan mark, eller cirka 200 lägenheter. I projektet ges möjlighet att inrymma lokaler i bottenvåningar mot gata. Vi planerar att till största del uppföra mindre bostäder, ett utmärkt förstagångsboende för unga vuxna som ska ta steget in i bostadsmarknaden.

Bilder

  • 0
  • 1